СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

·Разработване на индивидуалната счетоводна политика на фирмата, съобразно стопанската сфера и изискванията на съвременната нормативна база за счетоводната отчетност;
·Разработване на индивидуалния сметкоплан на предприятието;
·Текущо осчетоводяване на първичните документи и следене на икономическите процеси във фирмата;
·Ежемесечно изготвяне на справките – декларации по ЗДДС и всички други декларации свързани със ЗДДС;
·Изготвяне на декларации по чл.43 от ЗОДФЛ ( патентни )
·Изчисляване на текущия финансов резултат и данъчните задължения;
·Изготвяне на платежните документи за дължимите данъци, такси и осигуровки;
·Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
·Изготвяне на инвентаризационни описи;
·Изготвяне на Годишен счетоводен отчет съдържащ – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, и представянето му в НСС;
·Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи.

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за уволнение и т.н.;
·Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62, ал.4 от КТ;
·Изчисляване и изготвяне на месечните ведомости за работни заплати;
·Изготвяне на служебни бележки за Бюрата по труда, Службите за социално подпомагане и др.;
·Изчисляване на болнични и отпуски;
·Изготвяне и подаване на магнитен носител, изискваната от НОИ ежемесечна информация за осигурените от фирмата лица ( декл. Обр.1 и Обр.6 );
·Изготвяне и поддържане на трудови досиета на всички работници;
·Изготвяне на необходимите при пенсиониране документи;
·Консултации и съвети относно новостите в законодателството по социалното, здравното и пенсионното осигуряване и Кодекса на труда.

РЕГИСТРАЦИЯ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС

·Изготвяне на заявлението за регистрация по ЗДДС и пълен набор от всички необходими счетоводни справки и документи, съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС.
·Представителство и защита по време на последстващата данъчна проверка, за регистрацията на фирмата по ЗДДС

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Осчетоводяване на първичните и вторични счетоводни документи и регистрите и изготвяне на Годишния счетоводен отчет съдържащ – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, и представянето му в НСС;
·Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи.

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

Представителство и защита на фирмата при провеждане на проверки и ревизии – общи, тематични или насрещни от органите на данъчната администрация, НОИ или други инстанции;
·Предприемане на всякакви мерки за решаване на възникнали въпроси и казуси от компетенцията на СК;
Прилагане на тълкуванията на Главна Данъчна Дирекция и НОИ по спорни въпроси и казуси

ДРУГИ

·Консултации и изготвяне на полици в областта на дългосрочното спестяване със застрахователен характер /дългосрочни застраховки „Живот“ с инвестиционни фондове/.
·Изготвяне на проекти за кандидатстване по европейски фондове.